Hội nghị tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm thành lập trường diễn ra vào ngày 19 tháng 9 năm 2020!